استانداردها

advanced divider

استانداردهای سال 1400

advanced divider

استاندارد سال ۱۴۰۰ کارخانه بناب

پروانه: ۶۰۲۷۹۴۴۹۰۸
فرآورده: خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه, , خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک تیرچه,
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
واحد تولیدی: شرکت تولیدی مصالح ساختمانی اتحـاد بناب (واحد بناب)

advanced divider

استانداردهای سال 97

advanced divider

استاندارد سال 97 کارخانه بناب

پروانه: ۶۰۲۷۹۴۴۹۰۸
فرآورده: خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه, , خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک تیرچه,
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
واحد تولیدی: شرکت تولیدی مصالح ساختمانی اتحـاد بناب (واحد بناب)

استاندارد سال 97 کارخانه تبریز

پروانه: ۶۰۴۸۷۳۳۹۴۸
فرآورده: خرپای تیرچه
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
واحد تولیدی: تولید مصالح ساختمانی اتحـاد بناب واحد تبریز

advanced divider

استانداردهای سال 94

advanced divider

استاندارد سال 94 کارخانه تبریز

پروانه: ۶۰۲۷۹۴۴۹۰۸
فرآورده: خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه, , خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک تیرچه,
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
واحد تولیدی: شرکت تولیدی مصالح ساختمانی اتحـاد بناب (واحد بناب)

استاندارد سال 94 کارخانه بناب

پروانه: ۶۰۴۸۷۳۳۹۴۸
فرآورده: خرپای تیرچه
تاریخ اعتبار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
واحد تولیدی: تولید مصالح ساختمانی اتحـاد بناب واحد تبریز

advanced divider

جدول استاندارد

advanced divider