دفتر فروش تبریز (دفتر مرکزی)

تبریز، چهارراه لاله، خیابان زبردست، خیابان کارپیشه، ساختمان تیرچه صنعتی اتحاد

کد پستی: 5173846133

تلفن: ۳۴۴۴۰۲۱۱ – ۰۴۱

تلفن همراه: 09۱۴۴۱۲۰۲۵۰