مزایای خاموت آماده تیر و ستون و فنداسیون

• استاندارد سازی ودقت درپروسه آرماتوربندی

•  تسریع درعملیات آرماتوربندی

•  دقت در تولید خاموت (رعایت زاویه خم)

• افزایش راندمان تولید خاموت به دلیل حذف عملیات اپراتوری

• کاهش ضایعات میلگرد با توجه به امکان استفاده از کویل (کلاف) میلگرد

• تنوع در تولید خاموت با توجه به استانداردهای مختلف در کاربرد میلگرد مورد استفاده به دلیل محدوده وسیع کاری دستگاه (۸ تا ۱۲ میلیمتر)

• عدم محدودیت در فرمهای قابل تولید با کاربرد سیستم CNC (خاموت گرد، مثلثی، مربع و…)

• افزایش ایمنی کاربر در فرآیند تولید خاموت

• یکنواختی در تولید خاموت با تیراژ بال