دفتر فروش تبریز (دفتر مرکزی)

تبریز، چهارراه لاله، خیابان زبردست، خیابان کارپیشه، ساختمان تیرچه صنعتی اتحاد

تلفن: ۳۴۴۴۰۲۱۱ – ۰۴۱

تلفن همراه: 09۱۴۴۱۲۰۲۵۰