خرپا صنعتی

مشخصات خرپای میلگردی

۱- خرپا با ارتفاع حداقل ۱۰ سانتی متر و حداکثر ۳۵ سانتی متر (برای دهانه بالای ۸ متر)

۲- طول خرپای میلگردی از ۱ متر تا ۱۳/۶۰ متر

۳- قطر میلگردهای بالا و پایین از ۸ تا ۱۶ میلیمتر (A3)

۴- قطر میلگردهای زیگزاک از ۴ تا ۶ میلیمتر(کشش سرد) به صورت آج دار یا ساده

۵- حداقل تنش تسلیم میلگردها ۴۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مزایای خرپای میلگردی

۱- رعایت یکنواختی فواصل گام زیگزاگ ها، دقت در ارتفاع، یکسان بودن میلگردهای عرضی و زاویه زیگزاگ ها در طول تیرچه (تولیدکاملا مکانیزه)

۲- پیوسته بودن میلگردهای فوقانی و تحتانی (استفاده از میلگرد کلاف)

۳- اتصال اجزا با استفاده از جوش نقطه ای به صورت تمام اتوماتیک و حذف اثرات منفی جوش دستی

۴- کاهش قیمت تمام شده

۵- کاهش زمان تولید و تحویل