نرم افزار محاسبات تیرچه صنعتی

نرم افزار محاسبات تیرچه صنعتی بر اساس ۲ آیین نامه ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، محاسبات تیرچه های صنعتی را برای انواع ترکیب میلگردهای موجود در بازار انجام می دهد.
این محاسبات شامل طراحی برای لنگرهای خمشی، نیروی برشی، خیز آنی و خیز طولانی مدت است.
دانلود نرم افزار : joist Designer